logo firmy

Główna treść strony

Prawo pracy

Tytuł

ZASADA RÓWNOŚCI PRACOWNIKÓW

Podstawową zasadą polskiego porządku prawnego jest równość obywateli wobec prawa, która zagwarantowana jest przez Konstytucję. Przepisy Kodeksu pracy regulują to zagadnienie bardziej szczegółowo, w kontekście odniesienia go do stosunku pracy.

Majątkowe prawa autorskie do utworów pracownika

Esencjonalnym, z punktu widzenia pracodawcy, elementem stosunku pracy, jest możliwość czerpania przez niego korzyści z wykonywanych przez pracownika czynności. Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji wytwarzania przez pracowników utworów, które mogą podlegać pod regulacje przepisów prawa autorskiego.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik ma zapewnione prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Stanowi ono jedno z podstawowych uprawnień pracownika, związanych ze stosunkiem pracy. Usankcjonowany w treści art. 152 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy jest na tyle istotną instytucją prawa pracy, że pracodawca wykluczył możliwość zrzeczenia się go przez pracownika. Pracodawca posiada jednak możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego.

KIEDY PRACOWNIK MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY DYSCYPLINARNIE

Przepisy kodeksu pracy przewidują uprawnienia pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez zachowania terminów wypowiedzenia zarówno w przypadku winy pracownika, jak i w jej braku.

Tajemnica pracodawcy i przedsiębiorstwa-obowiązki pracownika

Aktualne warunki gospodarcze definiują informację, jako jedno z podstawowych i najbardziej pożądanych dóbr przedsiębiorcy. W związku z tym, prócz naturalnie obowiązku świadczenia pracy, każdy pracownik posiada względem pracodawcy wiele innych powinności, z których jedną z najważniejszych jest obowiązek zachowania tzw. tajemnicy pracodawcy oraz zawierającej się w niej tajemnicy przedsiębiorstwa.

UPRAWNIENIA PRACODAWCY W RAZIE NIEUZASADNIONEGO ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Przepisy prawa pracy są powszechnie postrzegane jako korzystniejsze dla pracownika niż dla pracodawcy. Wynika to choćby z faktu, iż postanowienia umów o pracę i innych źródeł stosunku pracy, nie mogą być dla pracownika mniej korzystne, niż odpowiednie regulacje ustawowe.

Ustawa obniżająca wiek emerytalny negatywnie wpłynie na firmy

Obniżenie wieku emerytalnego w październiku 2017 r. będzie miało dwie ważne konsekwencje dla pracodawców.

Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących

Od maja weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych

Nowe ograniczenia w istotny sposób rzutują na organizację pracy z wykorzystaniem pracowników tymczasowych.

Umowa o pracę lepsza niż zlecenie?

Przez wiele lat, gdy w Polsce z powodu sytuacji gospodarczej wiele osób borykało się z problemem bezrobocia, forma zatrudnienia była narzucana przez podmioty zatrudniające.

Pracownik kontra szef w sądzie - z ubezpieczaniem ochrony prawnej to nie musi być nierówna walka

Jak pokazuje ubiegłoroczne badanie instytutu ARC Rynek i Opinia, prawie co trzeci (31 proc.) pracujący Polak doświadczył (bezpośrednio lub pośrednio) działań uderzających w jego pozycję zawodową.

Egzekucja z konta firmowego – ochrona kwot przeznaczonych na wynagrodzenie za pracę

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika jest jednym z podstawowych sposobów egzekucji, zarówno w przypadku egzekucji sądowej, prowadzonej przez komornika, jak i administracyjnej, prowadzonej przez organy skarbowe.

Przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy

W związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianami w przepisach Kodeksu pracy, wydłużeniu do 21 dni uległy terminy na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz odmowy przyjęcia do pracy.

Pozostajesz do dyspozycji pracodawcy w czasie wolnym? Należy ci się dodatkowe wynagrodzenie

Francuzi mają ustawowe prawo do tego, by po godzinach pracy odłączyć się od sieci informatycznej i telefonicznej.

Termin do wniesienia odwołania do sądu pracy

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach Kodeksu pracy, regulujących terminy do wniesienia odwołania do sądu pracy.

Nowe świadectwa pracy - co trzeba wiedzieć?

Jakie dane pracodawca zobowiązany jest umieścić w nowym świadectwie pracy?

Zakaz konkurencji przy umowie zlecenie

Zakazem konkurencji można objąć nie tylko pracowników etatowych, ale też osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zakres orzeczenia sądu pracy w sprawie o uchylenie kary porządkowej

Czy Sąd może zmienić zastosowaną przez pracodawcę karę porządkową?

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wystąpienia do organizacji zakładowej (międzyzakładowej) z zapytaniem o osobach korzystających z jej obrony?

W świetle prawa, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do organizacji zakładowej o informację o pracownikach korzystających z jej obrony.

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zaakceptowany przez Sejm

Rząd zaakceptował projekt ustawy oraz wydał rekomendację do prowadzenia dalszych prac nad ustawą przy uwzględnieniu oraz rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane treścią projektu.

Pracownik tymczasowy wniesie pozew w miejscu wykonywania pracy

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodną z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa jest niemożność wytoczenia powództwa przez pracownika tymczasowego przed sądem, w którego okręgu taka praca tymczasowa była, jest lub miała być wykonywana.

Świadczenie 500 + również dla cudzoziemców

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. program 500+ obejmuje swoim zakresem nie tylko obywateli Polski, ale również niektóre kategorie cudzoziemców.

Prawo do kilku świadczeń z Urzędu Pracy jednocześnie

Czy możliwe jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i stypendium jednocześnie? To jeden z wielu dylematów, z jakimi borykają się osoby bezrobotne.

Innowacyjne miejsce pracy a wypadek przy pracy

Rynek pracy jest w coraz większym stopniu rynkiem pracowników. Pracodawca, aby być postrzeganym przez potencjalnych pracowników jako atrakcyjne miejsce pracy...

Konsekwencje odmowy podpisania umowy o zakazie konkurencji

Umowny zakaz konkurencji, zarówno ten w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu, ma na celu uchronić pracodawcę przed skutkami podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>