logo firmy

Główna treść strony

Prawo pracy

Tytuł

Firma zapłaciła za szkolenie? Jak Cię zwolni z Twojej winy, to będziesz musiał zwrócić całe koszty

Finansowanie edukacji pracownika, związanej z jego pracą i profilem działalności firmy, to dla przedsiębiorcy opłacalna inwestycja. W określonych przypadkach odliczy ją od podatku.

Poradnik dla osób zmieniających pracę: Nowa praca - co warto wiedzieć zanim podpiszesz umowę?

Rośnie wskaźnik zatrudnienia, spada bierność zawodowa, cały czas odnotowujemy przyspieszenie wzrostu płac, ale także coraz chętniej zmieniamy pracę i kwalifikacje. Na co zwrócić uwagę, gdy staramy się o nową pracę?

Pracownik może, ale nie musi, wyrazić zgody na to, żeby jego pensja trafiała na rachunek bankowy

Pracodawca nie może wymagać od zatrudnionego, aby ten założył konto bankowe, na które będzie wpływało wynagrodzenie.

Pracownicy firm powyżej 10 osób mają większe szanse na podwyżki. Ale muszą zabiegać o nie zbiorowo

Dobra koniunktura na rynku sprzyja teraz podwyżkom, bo duża część pracodawców ma na nie środki. Jednak zatrudnieni muszą nauczyć się negocjować lepsze warunki pracy.

Więcej L4 pod koniec roku

Liczba zwolnień lekarskich wystawianych w ostatnim kwartale roku wzrasta o 24% wporównaniu z III kwartałem.

Składka na Fundusz Pracy, a prawo do zasiłku

Minimalna w porównaniu do wysokości pozostałych składek, a tak istotna przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych. Poznaj tajemnice najistotniejszej składki dla osób, które tracą zatrudnienie, a chcą nabyć prawo do zasiłku.

Wypłata wynagrodzenia na podstawie kilku tytułów a obowiązek odprowadzania składek na ZUS

Wypłacanie wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych na podstawie kilku różnych tytułów to popularna forma stosowana w wielu przedsiębiorstwach.

O co pracodawca nie może zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Czy planuje pani dzieci? Na kogo pan głosował? Pali pan papierosy? To pytania, których pracodawca nie może zadać. Dlaczego? Bo łamie prawo.

50% koszty uzyskania przychodów dla pracowników

Pracownicy wykonujący pracę twórczą mają prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów. Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów daje efekt w postaci wyższego wynagrodzenia netto.

Czy bezrobotnemu przysługuje urlop od urzędu pracy?

Osoby rejestrujące się jako bezrobotne w urzędzie pracy często, szczególnie w okresie letnim, pytają o możliwość wyjazdu na wakacje bez konsekwencji utraty statusu.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r.

Wprowadzona nowelizacja zakłada, że od 1 lipca 2018 r. podmioty uprawnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy będą miały obowiązek ich wydawania jedynie w formie elektronicznej.

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy pozostaje nie tylko możliwym źródłem odpowiedzialności cywilnoprawnej pracodawcy, lecz rodzi również konieczność niezwłocznego podjęcia przez niego określonych czynności oraz stosowania odpowiednich procedur...

Zasada równości pracowników

Podstawową zasadą polskiego porządku prawnego jest równość obywateli wobec prawa, która zagwarantowana jest przez Konstytucję. Przepisy Kodeksu pracy regulują to zagadnienie bardziej szczegółowo, w kontekście odniesienia go do stosunku pracy.

Majątkowe prawa autorskie do utworów pracownika

Esencjonalnym, z punktu widzenia pracodawcy, elementem stosunku pracy, jest możliwość czerpania przez niego korzyści z wykonywanych przez pracownika czynności. Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji wytwarzania przez pracowników utworów, które mogą podlegać pod regulacje przepisów prawa autorskiego.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik ma zapewnione prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Stanowi ono jedno z podstawowych uprawnień pracownika, związanych ze stosunkiem pracy. Usankcjonowany w treści art. 152 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy jest na tyle istotną instytucją prawa pracy, że pracodawca wykluczył możliwość zrzeczenia się go przez pracownika. Pracodawca posiada jednak możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego.

KIEDY PRACOWNIK MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONY DYSCYPLINARNIE

Przepisy kodeksu pracy przewidują uprawnienia pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem bez zachowania terminów wypowiedzenia zarówno w przypadku winy pracownika, jak i w jej braku.

Tajemnica pracodawcy i przedsiębiorstwa-obowiązki pracownika

Aktualne warunki gospodarcze definiują informację, jako jedno z podstawowych i najbardziej pożądanych dóbr przedsiębiorcy. W związku z tym, prócz naturalnie obowiązku świadczenia pracy, każdy pracownik posiada względem pracodawcy wiele innych powinności, z których jedną z najważniejszych jest obowiązek zachowania tzw. tajemnicy pracodawcy oraz zawierającej się w niej tajemnicy przedsiębiorstwa.

UPRAWNIENIA PRACODAWCY W RAZIE NIEUZASADNIONEGO ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACOWNIKA UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Przepisy prawa pracy są powszechnie postrzegane jako korzystniejsze dla pracownika niż dla pracodawcy. Wynika to choćby z faktu, iż postanowienia umów o pracę i innych źródeł stosunku pracy, nie mogą być dla pracownika mniej korzystne, niż odpowiednie regulacje ustawowe.

Ustawa obniżająca wiek emerytalny negatywnie wpłynie na firmy

Obniżenie wieku emerytalnego w październiku 2017 r. będzie miało dwie ważne konsekwencje dla pracodawców.

Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących

Od maja weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych

Nowe ograniczenia w istotny sposób rzutują na organizację pracy z wykorzystaniem pracowników tymczasowych.

Umowa o pracę lepsza niż zlecenie?

Przez wiele lat, gdy w Polsce z powodu sytuacji gospodarczej wiele osób borykało się z problemem bezrobocia, forma zatrudnienia była narzucana przez podmioty zatrudniające.

Pracownik kontra szef w sądzie - z ubezpieczaniem ochrony prawnej to nie musi być nierówna walka

Jak pokazuje ubiegłoroczne badanie instytutu ARC Rynek i Opinia, prawie co trzeci (31 proc.) pracujący Polak doświadczył (bezpośrednio lub pośrednio) działań uderzających w jego pozycję zawodową.

Egzekucja z konta firmowego – ochrona kwot przeznaczonych na wynagrodzenie za pracę

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika jest jednym z podstawowych sposobów egzekucji, zarówno w przypadku egzekucji sądowej, prowadzonej przez komornika, jak i administracyjnej, prowadzonej przez organy skarbowe.

Przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy

W związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianami w przepisach Kodeksu pracy, wydłużeniu do 21 dni uległy terminy na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz odmowy przyjęcia do pracy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>