logo firmy

Główna treść strony

Prawo pracy

Tytuł

Pracownik kontra szef w sądzie - z ubezpieczaniem ochrony prawnej to nie musi być nierówna walka

Jak pokazuje ubiegłoroczne badanie instytutu ARC Rynek i Opinia, prawie co trzeci (31 proc.) pracujący Polak doświadczył (bezpośrednio lub pośrednio) działań uderzających w jego pozycję zawodową.

EGZEKUCJA Z KONTA FIRMOWEGO – OCHRONA KWOT PRZEZNACZONYCH NA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Egzekucja z rachunku bankowego dłużnika jest jednym z podstawowych sposobów egzekucji, zarówno w przypadku egzekucji sądowej, prowadzonej przez komornika, jak i administracyjnej, prowadzonej przez organy skarbowe.

Przywrócenie terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy

W związku z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianami w przepisach Kodeksu pracy, wydłużeniu do 21 dni uległy terminy na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz odmowy przyjęcia do pracy.

Pozostajesz do dyspozycji pracodawcy w czasie wolnym? Należy ci się dodatkowe wynagrodzenie

Francuzi mają ustawowe prawo do tego, by po godzinach pracy odłączyć się od sieci informatycznej i telefonicznej.

Termin do wniesienia odwołania do sądu pracy

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach Kodeksu pracy, regulujących terminy do wniesienia odwołania do sądu pracy.

Nowe świadectwa pracy - co trzeba wiedzieć?

Jakie dane pracodawca zobowiązany jest umieścić w nowym świadectwie pracy?

Zakaz konkurencji przy umowie zlecenie

Zakazem konkurencji można objąć nie tylko pracowników etatowych, ale też osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zakres orzeczenia sądu pracy w sprawie o uchylenie kary porządkowej

Czy Sąd może zmienić zastosowaną przez pracodawcę karę porządkową?

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wystąpienia do organizacji zakładowej (międzyzakładowej) z zapytaniem o osobach korzystających z jej obrony?

W świetle prawa, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do organizacji zakładowej o informację o pracownikach korzystających z jej obrony.

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zaakceptowany przez Sejm

Rząd zaakceptował projekt ustawy oraz wydał rekomendację do prowadzenia dalszych prac nad ustawą przy uwzględnieniu oraz rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane treścią projektu.

Pracownik tymczasowy wniesie pozew w miejscu wykonywania pracy

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodną z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa jest niemożność wytoczenia powództwa przez pracownika tymczasowego przed sądem, w którego okręgu taka praca tymczasowa była, jest lub miała być wykonywana.

Świadczenie 500 + również dla cudzoziemców

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. program 500+ obejmuje swoim zakresem nie tylko obywateli Polski, ale również niektóre kategorie cudzoziemców.

Prawo do kilku świadczeń z Urzędu Pracy jednocześnie

Czy możliwe jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych i stypendium jednocześnie? To jeden z wielu dylematów, z jakimi borykają się osoby bezrobotne.

Innowacyjne miejsce pracy a wypadek przy pracy

Rynek pracy jest w coraz większym stopniu rynkiem pracowników. Pracodawca, aby być postrzeganym przez potencjalnych pracowników jako atrakcyjne miejsce pracy...

Konsekwencje odmowy podpisania umowy o zakazie konkurencji

Umowny zakaz konkurencji, zarówno ten w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu, ma na celu uchronić pracodawcę przed skutkami podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2017 roku?

Rozstajesz się z pracodawcą i masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Do końca umowy nie uda Ci się skorzystać z przysługującego wolnego?

Okres pobierania zasiłku

Standardowo zasiłek przyznawany jest na 6 miesięcy. W uzasadnionych ustawą przypadkach może zostać wydłużony do 365 dni lub dłużej.

Płace w 2017 roku wzrosną o 5%

Sytuacja na polskim rynku pracy jest niejednoznaczna. Mamy do czynienia z najniższymi poziomami bezrobocia od 25 lat – rejestrowany wskaźnik wynosi tylko 8%.

Umowa na zastępstwo

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która weszła w życie 22 lutego 2016 roku w kodeksie nie występuje już umowa na zastępstwo. Czy strony nie mogą zawierać już takiej umowy?

Zaległy urlop trzeba wykorzystać do 30 września

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem pracownika i w trakcie trwania stosunku pracy nie może zostać zamieniony na świadczenie finansowe (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy).

Potrącenia z wynagrodzenia

Wyższe wynagrodzenie minimalne oznacza wyższe potrącenia. Sprawdź, ile w tym roku pracodawca może odliczyć od Twojego wynagrodzenia.

Staż pracy może warunkować prawo do emerytury. Propozycja resortu pracy ma rozwiązać problem groszowych emerytur

Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zatrudnienia

Jakie kwestie dotyczące zatrudnienia najczęściej nurtują pracowników? Sytuacja kobiet w ciąży, warunki zawarcia umowy na czas określony, a może to, jak obliczyć wymiar urlopu?

Procedura powypadkowa

Co należy zrobić w sytuacji wypadku w pracy oraz jakie są obowiązki zakładu pracy i procedury zespołu powypadkowego?

Uprawnienia pracownika w razie wydania błędnego świadectwa pracy

Nierzadko zdarza się, że świadectwa pracy obarczone są błędami i pomyłkami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>