logo firmy

Główna treść strony

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników administracji publicznej

Data:

4 - 5 czerwca 2009 r.

Miejsce:

Warszawa

Cel:

Nierozłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej są zatrudnieni w jej strukturach pracownicy. Bezużyteczne stają się wprowadzane zmiany systemowe, nowoczesne urządzenia techniczne, jeżeli brakuje przygotowanej i kompetentnej kadry, która rozumie swoją rolę, zna uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Pracownicy administracji publicznej powinni posiadać pewne cechy, gwarantujące właściwe wykonywanie przez nich zadań. Do tych zasadniczych wartości należą m.in. profesjonalizm, rzetelność, bezstronność, neutralność polityczna (w służbie cywilnej), godne zachowanie czy działanie zgodne z literą obowiązującego prawa.


Podczas szkolenia omówimy:

 • istotę prawa urzędniczego
 • kodeks pracy i pragmatyki służbowe
 • rodzaje kar porządkowych i dyscyplinarnych
 • obowiązki urzędnika wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej
 • obowiązki i uprawnienia pracowników wynikające z Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji
 • okresową ocenę kwalifikacji pracowników administracji
 • odpowiedzialność etyczną pracowników wobec obywateli i współpracowników

Opis:

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • Czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej pracownika administracji publicznej?
 • Czy urzędnik może odpowiadać za skutki swojej decyzji i czy można go pozwać do sądu?
 • Czy osoba pełniąca funkcje publiczne może prowadzić własną działalność gospodarczą?
 • Jakie są skutki negatywnej oceny pracownika administracyjnego?

Na szkolenie zapraszamy:

 • burmistrzów, wójtów, starostów
 • pracowników administracji rządowej
 • pracowników urzędów gmin, powiatowych urzędów pracy, urzędów marszałkowskich

korpus służby cywilnej

Ramowy program:

 1. Zasady prawa pracy dotyczące pracowników administracji publicznej
 2. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy
 3. Obowiązki i uprawnienia pracowników administracji samorządowej
 4. Obowiązki i uprawnienia służby cywilnej
 5. Odpowiedzialność pracowników administracji publicznej
 6. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 7. Okresowa ocena kwalifikacji pracowników administracji publicznej
 8. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 9. Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej

Cena:

1340 zł brutto/netto

Kontakt:

Dominika Zadrożna
Koordynator Projektu
Dział Szkoleń i Konferencji

Tel.: 22 830 13 10
e-mail: d.zadrozna@eurofinance.com.pl
www.eurofinance.com.pl