logo firmy

Główna treść strony

Komu wypłacić wynagrodzenie po zmarłym pracowniku?

Po śmierci pracownika wynagrodzenie i inne należne mu świadczenia wypłaca się najbliższym.

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa, a prawa majątkowe ze stosunku pracy po jego śmierci przechodzą w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.

Prawo do renty rodzinnej przysługuje dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka i dzieciom przysposobionym do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole (nie dłużej jednak niż do 25. roku życia), a w określonych sytuacjach również przyjętym na wychowanie i utrzymanie wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, a także rodzicom pozostającym na utrzymaniu zmarłego.

Jeśli wynagrodzenie trafia do osób uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, stanowi dla nich przychód majątkowy i podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek od tego przychodu zobowiązany jest jako płatnik zakład pracy zmarłego pracownika.

Jeżeli zmarły nie pozostawił osób uprawnionych do renty rodzinnej, to wynagrodzenie wchodzi w skład spadku, a tym samym nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, lecz podatkowi od spadków i darowizn (na zakładzie pracy nie ciążą obowiązki z tym związane). W obydwu przypadkach od wynagrodzeń po zmarłym pracowniku nie pobiera się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Bliscy zmarłego pracownika mają prawno nie tylko do niewypłaconego wynagrodzenia za ostatni miesiąc, ale też do zaległych pensji, zapłaty za godziny nadliczbowe, premie i inne dodatki, a także ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, używanie prywatnej odzieży i obuwia zamiast roboczego, wykorzystywanie w pracy prywatnych narzędzi, materiałów i sprzętów. Firma powinna również ekwiwalent za niewykorzystany urlop - zarówno za ten zaległy, jak i za bieżący w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, małżonkowi i innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Zgodnie z art. 93 k.p. wysokość tej odprawy zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat; trzymiesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat; sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeśli jednak po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny pracownika, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na swój koszt na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż należąca się im odprawa pośmiertna.ES